พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 14 10 71.43 8 6 12 85.71 3 10 1 0 0.00
[00099] สสอ.บางบาล (05-บางบาล) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01214] รพ.สต.บางบาล (05-บางบาล) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01215] รพ.สต.วัดยม (05-บางบาล) 2 2 100.00 2 0 2 100.00 0 1 1 0 0.00
[01216] รพ.สต.ไทรน้อย (05-บางบาล) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01217] รพ.สต.มหาพราหมณ์ (05-บางบาล) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[01218] รพ.สต.กบเจา (05-บางบาล) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01219] รพ.สต.บ้านคลัง (05-บางบาล) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[01220] รพ.สต.พระขาว (05-บางบาล) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01221] รพ.สต.น้ำเต้า (05-บางบาล) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01222] รพ.สต.ทางช้าง (05-บางบาล) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01223] รพ.สต.วัดตะกู (05-บางบาล) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[01224] รพ.สต.บางหลวง (05-บางบาล) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01225] รพ.สต.บางหลวงโดด (05-บางบาล) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01226] รพ.สต.บางหัก (05-บางบาล) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01227] รพ.สต.บางชะนี (05-บางบาล) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01228] รพ.สต.บ้านกุ่ม (05-บางบาล) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[10771] โรงพยาบาลบางบาล (05-บางบาล) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 14 10 71.43 8 6 12 85.71 3 10 1 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 17:56:48