พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 20 7 35.00 13 7 7 35.00 11 5 4 0 0.00
[00098] สสอ.บางไทร (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01191] รพ.สต.บางพลี (04-บางไทร) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01192] รพ.สต.สนามไชย (04-บางไทร) 6 0 0.00 6 0 0 0.00 1 1 4 0 0.00
[01193] รพ.สต.บ้านแป้ง (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01194] รพ.สต.หน้าไม้ (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01195] รพ.สต.บางยี่โท (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01196] รพ.สต.แคออก (04-บางไทร) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01197] รพ.สต.แคตก (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01198] รพ.สต.ช่างเหล็ก (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01199] รพ.สต.กระแชง (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01200] รพ.สต.บ้านกลึง (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01201] รพ.สต.ช้างน้อย (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01202] รพ.สต.ห่อหมก (04-บางไทร) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01203] รพ.สต.ไผ่พระ (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01204] รพ.สต.กกแก้วบูรพา (04-บางไทร) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[01205] รพ.สต.ไม้ตรา (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01206] รพ.สต.บ้านม้า (04-บางไทร) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01207] รพ.สต.บ้านเกาะ (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01208] รพ.สต.ราชคราม (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01209] รพ.สต.ช้างใหญ่ (04-บางไทร) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01210] รพ.สต.คัคณางค์ (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01211] รพ.สต.โพธิ์แตง (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01212] รพ.สต.เชียงรากน้อย (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01213] รพ.สต.โคกช้าง (04-บางไทร) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 2 2 0 0 0.00
[10770] โรงพยาบาลบางไทร (04-บางไทร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 20 7 35.00 13 7 7 35.00 11 5 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 18:16:04