พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 46 43 93.48 7 39 44 95.65 35 8 3 0 0.00
[00097] สสอ.นครหลวง (03-นครหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01179] สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (0 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01180] รพ.สต.ท่าช้าง (03-นครหลวง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01181] รพ.สต.บ่อโพง (03-นครหลวง) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 2 0 0 0.00
[01182] รพ.สต.บ้านชุ้ง (03-นครหลวง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01183] รพ.สต.ปากจั่น (03-นครหลวง) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[01184] รพ.สต.บางระกำ (03-นครหลวง) 6 6 100.00 2 4 6 100.00 5 0 1 0 0.00
[01185] รพ.สต.บางพระครู (03-นครหลวง) 3 3 100.00 1 2 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01186] รพ.สต.แม่ลา (03-นครหลวง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01187] รพ.สต.หนองปลิง (03-นครหลวง) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 1 0 0 0.00
[01188] รพ.สต.คลองสะแก (03-นครหลวง) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 2 1 0 0 0.00
[01189] รพ.สต.สามไถ (03-นครหลวง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01190] รพ.สต.พระนอน (03-นครหลวง) 3 3 100.00 1 2 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[10769] โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง) (03-นครหลวง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 46 43 93.48 7 39 44 95.65 35 8 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 18:35:19