พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 42 42 100.00 1 41 69 164.29 25 13 4 0 0.00
[00096] สสอ.ท่าเรือ (02-ท่าเรือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01167] รพ.สต.จำปา (02-ท่าเรือ) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01168] รพ.สต.ท่าหลวง (02-ท่าเรือ) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 1 1 0 0.00
[01169] รพ.สต.บ้านดอนประดู่ (02-ท่าเรือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01170] รพ.สต.บ้านร่อม (02-ท่าเรือ) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 2 0 0 0.00
[01171] รพ.สต.ศาลาลอย (02-ท่าเรือ) 2 2 100.00 1 1 6 300.00 2 0 0 0 0.00
[01172] รพ.สต.บ้านศาลาลอย (02-ท่าเรือ) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 2 1 0 0 0.00
[01173] รพ.สต.วังแดง (02-ท่าเรือ) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[01174] รพ.สต.โพธิ์เอน (02-ท่าเรือ) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01175] รพ.สต.โพธิ์เอน (02-ท่าเรือ) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01176] รพ.สต.ปากท่า (02-ท่าเรือ) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[01177] รพ.สต.หนองขนาก (02-ท่าเรือ) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 1 0 0 0.00
[01178] รพ.สต.ท่าเจ้าสนุก (02-ท่าเรือ) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[10768] โรงพยาบาลท่าเรือ (02-ท่าเรือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15207] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลท่าเรือ (02-ท่าเรือ) 7 7 100.00 0 7 15 214.29 3 2 2 0 0.00
[21427] เทศบาลท่าหลวง (02-ท่าเรือ) 7 7 100.00 0 7 15 214.29 4 3 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 42 42 100.00 1 41 69 164.29 25 13 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 18:54:30