พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 74 64 86.49 15 59 86 116.22 30 32 12 0 0.00
[00004] สสจ.พระนครศรีอยุธยา (01-พระนครศรีอยุธยา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00095] สสอ.พระนครศรีอยุธยา (01-พระนครศรีอยุธยา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01149] รพ.สต.วัดพระญาติการาม (01-พระนครศรีอยุธยา) 4 4 100.00 0 4 8 200.00 1 3 0 0 0.00
[01150] รพ.สต.ไผ่ลิง (01-พระนครศรีอยุธยา) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01151] รพ.สต.ปากกราน (01-พระนครศรีอยุธยา) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 2 2 0 0 0.00
[01152] รพ.สต.ภูเขาทอง (01-พระนครศรีอยุธยา) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 1 2 0 0 0.00
[01153] รพ.สต.สำเภาล่ม (01-พระนครศรีอยุธยา) 7 7 100.00 5 2 11 157.14 2 1 4 0 0.00
[01154] รพ.สต.บ้านเพนียด ตำบลสวนพริก (01-พระนครศรีอยุธยา) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 2 0 0 0.00
[01155] รพ.สต.สวนพริก (01-พระนครศรีอยุธยา) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01156] รพ.สต.คลองตะเคียน (01-พระนครศรีอยุธยา) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[01157] รพ.สต.วัดตูม (01-พระนครศรีอยุธยา) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 2 1 1 0 0.00
[01158] รพ.สต.หันตรา (01-พระนครศรีอยุธยา) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01159] รพ.สต.ลุมพลี (01-พระนครศรีอยุธยา) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[01160] รพ.สต.บ้านใหม่ (01-พระนครศรีอยุธยา) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01161] รพ.สต.บ้านเกาะ (01-พระนครศรีอยุธยา) 5 5 100.00 0 5 8 160.00 0 3 2 0 0.00
[01162] รพ.สต.คลองสวนพลู (01-พระนครศรีอยุธยา) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 1 1 0 0.00
[01163] รพ.สต.คลองสระบัว (01-พระนครศรีอยุธยา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01164] รพ.สต.เกาะเรียน (01-พระนครศรีอยุธยา) 2 1 50.00 1 1 1 50.00 1 1 0 0 0.00
[01165] รพ.สต.บ้านป้อม (01-พระนครศรีอยุธยา) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01166] รพ.สต.บ้านรุน (01-พระนครศรีอยุธยา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[06047] ศูนย์แพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอิ 4 3 75.00 1 3 3 75.00 1 3 0 0 0.00
[10471] ศูนย์แพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเ 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[10472] ศูนยแพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึ 4 0 0.00 4 0 0 0.00 1 2 1 0 0.00
[10473] ศูนย์บริการสาธารณสุข วัดกล้วย หมู่ที่11 (01-พระนครศร 4 4 100.00 0 4 5 125.00 2 1 1 0 0.00
[10660] โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (01-พระนครศรีอยุธยา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14415] เทศบาลนครศรีอยุธยา (01-พระนครศรีอยุธยา) 6 5 83.33 1 5 6 100.00 0 4 2 0 0.00
[21423] เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา (01-พระนครศรีอยุธยา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[21425] ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา (01-พระนครศรีอยุธยา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[21426] ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา (01-พระนครศรีอยุธย 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[21484] ศูนย์แพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยาสาขา 1 ศูนย์เวชปฎิบัติค 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[21485] ศูนย์แพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขพระนค 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22780] สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (01-พระนครศร 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 74 64 86.49 15 59 86 116.22 30 32 12 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 19:13:34