พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 7 7 100.00 0 7 10 142.86 4 0 3 0 0.00
[00110] สสอ.บ้านแพรก (16-บ้านแพรก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01351] รพ.สต.บ้านแพรก (16-บ้านแพรก) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 2 0 2 0 0.00
[01352] รพ.สต.สำพะเนียง (16-บ้านแพรก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01353] รพ.สต.คลองน้อย (16-บ้านแพรก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01354] รพ.สต.สองห้อง (16-บ้านแพรก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[10781] โรงพยาบาลบ้านแพรก (16-บ้านแพรก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 7 7 100.00 0 7 10 142.86 4 0 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 18:46:35