พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 3 3 100.00 1 2 4 133.33 2 1 0 0 0.00
[00107] สสอ.บางซ้าย (13-บางซ้าย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01321] รพ.สต.แก้วฟ้า (13-บางซ้าย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01322] รพ.สต.เต่าเล่า (13-บางซ้าย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01323] รพ.สต.ทางหลวง ตำบลปลายกลัด (13-บางซ้าย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01324] รพ.สต.ปลายกลัด (13-บางซ้าย) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01325] รพ.สต.เทพมงคล (13-บางซ้าย) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01326] รพ.สต.วังพัฒนา (13-บางซ้าย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10778] โรงพยาบาลบางซ้าย (13-บางซ้าย) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 3 3 100.00 1 2 4 133.33 2 1 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 17:07:05