พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 28 28 100.00 8 20 56 200.00 9 12 7 0 0.00
[00106] สสอ.เสนา (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01304] รพ.สต.บ้านแพน (12-เสนา) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 1 0 0 0.00
[01305] รพ.สต.เจ้าเจ็ด (12-เสนา) 2 2 100.00 0 2 5 250.00 1 0 1 0 0.00
[01306] รพ.สต.สามกอ (12-เสนา) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 1 2 0 0 0.00
[01307] สถานีอนามัยบางนมโค (12-เสนา) 6 6 100.00 1 5 9 150.00 2 2 2 0 0.00
[01308] รพ.สต.หัวเวียง (12-เสนา) 3 3 100.00 2 1 6 200.00 2 0 1 0 0.00
[01309] รพ.สต.มารวิชัย (12-เสนา) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 1 0 0 0.00
[01310] รพ.สต.บ้านโพธิ์ (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01311] รพ.สต.รางจรเข้ (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01312] รพ.สต.บ้านกระทุ่ม (12-เสนา) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01313] รพ.สต.บ้านแถว (12-เสนา) 2 2 100.00 1 1 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01314] รพ.สต.ชายนา (12-เสนา) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 0 1 0 0.00
[01315] รพ.สต.สามตุ่ม (12-เสนา) 2 2 100.00 1 1 7 350.00 0 2 0 0 0.00
[01316] รพ.สต.ลาดงา (12-เสนา) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 1 0 1 0 0.00
[01317] รพ.สต.ดอนทอง (12-เสนา) 2 2 100.00 1 1 6 300.00 0 2 0 0 0.00
[01318] รพ.สต.บ้านหลวง (12-เสนา) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 1 0 0 0.00
[01319] รพ.สต.เจ้าเสด็จ (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10688] โรงพยาบาลเสนา (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11839] เทศบาลเมืองเสนา (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23934] เทศบาลตำบลหัวเวียง (12-เสนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77696] ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา (12-เสนา) 1 1 100.00 1 0 2 200.00 0 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 28 28 100.00 8 20 56 200.00 9 12 7 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 19:20:19