พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 14 10 71.43 4 10 10 71.43 7 5 2 0 0.00
[00105] สสอ.วังน้อย (11-วังน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01294] รพ.สต.วังน้อย (11-วังน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01295] รพ.สต.ลำตาเสา (11-วังน้อย) 3 2 66.67 1 2 2 66.67 0 3 0 0 0.00
[01296] รพ.สต.บ่อตาโล่ (11-วังน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01297] รพ.สต.บ้านหนองโสน (11-วังน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01298] รพ.สต.สนับทึบ (11-วังน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01299] รพ.สต.พยอม (11-วังน้อย) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 0 2 0 0 0.00
[01300] รพ.สต.หันตะเภา (11-วังน้อย) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01301] รพ.สต.วังจุฬา (11-วังน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01302] รพ.สต.ข้าวงาม (11-วังน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01303] รพ.สต.ชะแมบ (11-วังน้อย) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 0 1 0 0.00
[10777] โรงพยาบาลวังน้อย (11-วังน้อย) 3 2 66.67 1 2 2 66.67 2 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 14 10 71.43 4 10 10 71.43 7 5 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 18:52:01