พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 9 8 88.89 3 6 10 111.11 3 3 3 0 0.00
[00104] สสอ.ลาดบัวหลวง (10-ลาดบัวหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01287] รพ.สต.หลักชัย (10-ลาดบัวหลวง) 2 2 100.00 2 0 4 200.00 1 0 1 0 0.00
[01288] รพ.สต.สามเมือง (10-ลาดบัวหลวง) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[01289] รพ.สต.พระยาบันลือ (10-ลาดบัวหลวง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01290] รพ.สต.สิงหนาท (10-ลาดบัวหลวง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01291] รพ.สต.สิงหนาท 2 (วัดหนองปลาดุก) (10-ลาดบัวหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01292] รพ.สต.คู้สลอด (10-ลาดบัวหลวง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 0 1 2 0 0.00
[01293] รพ.สต.พระยาบันลือ (10-ลาดบัวหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10776] โรงพยาบาลลาดบัวหลวง (10-ลาดบัวหลวง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[14915] รพ.สต.ลาดบัวหลวง (10-ลาดบัวหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 9 8 88.89 3 6 10 111.11 3 3 3 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 18:23:43