พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 10 10 100.00 1 9 19 190.00 7 1 2 0 0.00
[00103] สสอ.ภาชี (09-ภาชี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01280] รพ.สต.โคกม่วง (09-ภาชี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01281] รพ.สต.ระโสม (09-ภาชี) 2 2 100.00 0 2 6 300.00 1 1 0 0 0.00
[01282] รพ.สต.หนองน้ำใส (09-ภาชี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01283] รพ.สต.ดอนหญ้านาง (09-ภาชี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01284] รพ.สต.ไผ่ล้อม (09-ภาชี) 2 2 100.00 1 1 7 350.00 1 0 1 0 0.00
[01285] รพ.สต.กระจิว (09-ภาชี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01286] รพ.สต.พระแก้ว (09-ภาชี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[10775] โรงพยาบาลภาชี (09-ภาชี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 10 10 100.00 1 9 19 190.00 7 1 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 17:55:00