พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 22 22 100.00 2 20 28 127.27 16 2 4 0 0.00
[00102] สสอ.ผักไห่ (08-ผักไห่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01265] รพ.สต.ผักไห่ (วัดราษฎร์นิยม) (08-ผักไห่) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 4 0 0 0 0.00
[01266] รพ.สต.อมฤต (08-ผักไห่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01267] รพ.สต.บ้านแค (08-ผักไห่) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01268] รพ.สต.ลาดน้ำเค็ม (08-ผักไห่) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01269] รพ.สต.ท่าดินแดง (08-ผักไห่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01270] รพ.สต.ดอนลาน (08-ผักไห่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01271] รพ.สต.นาคู (08-ผักไห่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01272] รพ.สต.กุฎี (08-ผักไห่) 2 2 100.00 2 0 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01273] รพ.สต.ลำตะเคียน (08-ผักไห่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01274] รพ.สต.โคกช้าง (08-ผักไห่) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01275] รพ.สต.จักราช (08-ผักไห่) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01276] รพ.สต.หนองน้ำใหญ่ (08-ผักไห่) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01277] รพ.สต.ลาดชิด (08-ผักไห่) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 0 2 0 0.00
[01278] รพ.สต.หน้าโคก (08-ผักไห่) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 0 1 0 0.00
[01279] รพ.สต.บ้านใหญ่ (08-ผักไห่) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[10774] โรงพยาบาลผักไห่ (08-ผักไห่) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 22 22 100.00 2 20 28 127.27 16 2 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 17:23:43