พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 26 25 96.15 1 25 31 119.23 14 8 4 0 0.00
[00101] สสอ.บางปะหัน (07-บางปะหัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01249] รพ.สต.บางปะหัน (07-บางปะหัน) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 0 1 0 0.00
[01250] รพ.สต.ขยาย (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01251] รพ.สต.บางเดื่อ (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01252] รพ.สต.เสาธง (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01253] รพ.สต.ทางกลาง (07-บางปะหัน) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01254] รพ.สต.บางเพลิง (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01255] รพ.สต.หันสัง (07-บางปะหัน) 5 5 100.00 0 5 4 80.00 2 3 0 0 0.00
[01256] รพ.สต.ตานิม (07-บางปะหัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01257] รพ.สต.ทับน้ำ (07-บางปะหัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01258] รพ.สต.บ้านม้า (07-บางปะหัน) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 0 1 0 0.00
[01259] รพ.สต.ขวัญเมือง (07-บางปะหัน) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01260] รพ.สต.บ้านลี่ (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01261] รพ.สต.โพธิ์สามต้น (07-บางปะหัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01262] รพ.สต.พุทเลา (07-บางปะหัน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01263] รพ.สต.ตาลเอน (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01264] รพ.สต.บ้านขล้อ (07-บางปะหัน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[10773] โรงพยาบาลบางปะหัน (07-บางปะหัน) 3 3 100.00 0 3 9 300.00 0 1 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 26 25 96.15 1 25 31 119.23 14 8 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 16:55:57