พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 35 33 94.29 5 30 42 120.00 19 10 6 0 0.00
[00100] สสอ.บางปะอิน (06-บางปะอิน) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 0 1 0 0.00
[01229] รพ.สต.คลองเปรม (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01230] รพ.สต.เชียงรากน้อย (06-บางปะอิน) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 1 0 0 0.00
[01231] รพ.สต.บ้านโพ (06-บางปะอิน) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[01232] รพ.สต.บ้านกรด (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[01233] รพ.สต.ขนอนเหนือ (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 1 0 3 300.00 0 1 0 0 0.00
[01234] รพ.สต.บางกระสั้น (06-บางปะอิน) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 3 0 1 0 0.00
[01235] รพ.สต.คลองจิก (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01236] รพ.สต.บ้านหว้า (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01237] รพ.สต.วัดยม (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01238] รพ.สต.บางประแดง (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01239] รพ.สต.สามเรือน (06-บางปะอิน) 4 4 100.00 1 3 8 200.00 3 1 0 0 0.00
[01240] รพ.สต.เกาะเกิด (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 1 0 0 0.00
[01241] รพ.สต.บ้านพลับ (06-บางปะอิน) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01242] รพ.สต.บ้านแป้ง (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01243] รพ.สต.บ้านแป้ง (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01244] รพ.สต.คุ้งลาน (06-บางปะอิน) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 2 0 0 0.00
[01245] รพ.สต.ตลิ่งชัน (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01246] รพ.สต.บ้านลานเท (06-บางปะอิน) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01247] รพ.สต.ตลาดเกรียบ (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01248] รพ.สต.ขนอนหลวง (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10772] โรงพยาบาลบางปะอิน (06-บางปะอิน) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[23782] คลินิกชุมชนสามเรือน(ของรัฐบาล) (06-บางปะอิน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 35 33 94.29 5 30 42 120.00 19 10 6 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :26-09-2020 19:06:10