อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 137 78 56.93
อำเภอ02 15 4 26.67
อำเภอ03 20 7 35.00
อำเภอ04 12 7 58.33
อำเภอ05 7 0 0.00
อำเภอ06 25 11 44.00
อำเภอ07 15 12 80.00
อำเภอ08 11 2 18.18
อำเภอ09 8 3 37.50
อำเภอ10 5 3 60.00
อำเภอ11 18 6 33.33
อำเภอ12 8 2 25.00
อำเภอ13 4 4 100.00
อำเภอ14 29 9 31.03
อำเภอ15 3 3 100.00
อำเภอ16 2 2 100.00
รวม 319 153 47.96
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 115 17 5 137 75 3 0 78 56.93%
02_ท่าเรือ 13 1 1 15 4 0 0 4 26.67%
03_นครหลวง 15 3 2 20 6 0 1 7 35.00%
04_บางไทร 7 2 3 12 4 0 3 7 58.33%
05_บางบาล 4 1 2 7 0 0 0.00%
06_บางปะอิน 18 2 5 25 9 0 2 11 44.00%
07_บางปะหัน 11 2 2 15 9 2 1 12 80.00%
08_ผักไห่ 10 1 0 11 2 0 0 2 18.18%
09_ภาชี 1 4 3 8 0 2 1 3 37.50%
10_ลาดบัวหลวง 3 1 1 5 2 1 0 3 60.00%
11_วังน้อย 14 2 2 18 6 0 0 6 33.33%
12_เสนา 3 2 3 8 1 0 1 2 25.00%
13_บางซ้าย 2 1 1 4 2 1 1 4 100.00%
14_อุทัย 25 3 1 29 6 2 1 9 31.03%
15_มหาราช 2 0 1 3 2 0 1 3 100.00%
16_บ้านแพรก 0 0 2 2 0 0 2 2 100.00%
รวม 243 42 34 319 128 11 14 153 47.96 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1โรคติดต่อ131
2แม่และเด็ก67
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)46
4อื่นๆ17
5วัณโรค15
6มะเร็ง7
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)7
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)7
9ผู้สูงอายุ6
10Palliative Care6

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :03-12-2021 12:39:19