อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 74 40 54.05
อำเภอ02 42 33 78.57
อำเภอ03 46 27 58.70
อำเภอ04 21 7 33.33
อำเภอ05 14 4 28.57
อำเภอ06 35 30 85.71
อำเภอ07 26 19 73.08
อำเภอ08 22 13 59.09
อำเภอ09 10 10 100.00
อำเภอ10 9 7 77.78
อำเภอ11 14 9 64.29
อำเภอ12 32 26 81.25
อำเภอ13 3 2 66.67
อำเภอ14 20 5 25.00
อำเภอ15 18 15 83.33
อำเภอ16 7 7 100.00
รวม 393 254 64.63
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 30 32 12 74 15 20 5 40 54.05%
02_ท่าเรือ 25 13 4 42 19 11 3 33 78.57%
03_นครหลวง 35 8 3 46 22 3 2 27 58.70%
04_บางไทร 11 5 5 21 6 1 0 7 33.33%
05_บางบาล 3 10 1 14 1 3 0 4 28.57%
06_บางปะอิน 18 11 6 35 17 8 5 30 85.71%
07_บางปะหัน 14 8 4 26 8 7 4 19 73.08%
08_ผักไห่ 16 2 4 22 9 1 3 13 59.09%
09_ภาชี 6 2 2 10 6 2 2 10 100.00%
10_ลาดบัวหลวง 3 3 3 9 3 1 3 7 77.78%
11_วังน้อย 7 5 2 14 5 2 2 9 64.29%
12_เสนา 12 12 8 32 8 10 8 26 81.25%
13_บางซ้าย 2 1 0 3 2 0 0 2 66.67%
14_อุทัย 9 7 4 20 0 3 2 5 25.00%
15_มหาราช 12 5 1 18 10 4 1 15 83.33%
16_บ้านแพรก 4 0 3 7 4 0 3 7 100.00%
รวม 207 124 62 393 135 76 43 254 64.63 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก79
2กระดูกและข้อ58
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)52
4Palliative Care35
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)30
6วัณโรค25
7มะเร็ง17
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)17
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)15
10อื่นๆ11

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :23-01-2020 16:15:00