อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 74 64 86.49
อำเภอ02 42 42 100.00
อำเภอ03 46 43 93.48
อำเภอ04 20 7 35.00
อำเภอ05 14 10 71.43
อำเภอ06 35 33 94.29
อำเภอ07 26 25 96.15
อำเภอ08 22 22 100.00
อำเภอ09 10 10 100.00
อำเภอ10 9 8 88.89
อำเภอ11 14 10 71.43
อำเภอ12 28 27 96.43
อำเภอ13 3 3 100.00
อำเภอ14 16 8 50.00
อำเภอ15 18 16 88.89
อำเภอ16 7 7 100.00
รวม 384 335 87.24
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 30 32 12 74 26 28 10 64 86.49%
02_ท่าเรือ 25 13 4 42 25 13 4 42 100.00%
03_นครหลวง 35 8 3 46 33 7 3 43 93.48%
04_บางไทร 11 5 4 20 6 1 0 7 35.00%
05_บางบาล 3 10 1 14 2 7 1 10 71.43%
06_บางปะอิน 19 10 6 35 18 10 5 33 94.29%
07_บางปะหัน 14 8 4 26 13 8 4 25 96.15%
08_ผักไห่ 16 2 4 22 16 2 4 22 100.00%
09_ภาชี 7 1 2 10 7 1 2 10 100.00%
10_ลาดบัวหลวง 3 3 3 9 3 2 3 8 88.89%
11_วังน้อย 7 5 2 14 6 2 2 10 71.43%
12_เสนา 9 12 7 28 9 12 6 27 96.43%
13_บางซ้าย 2 1 0 3 2 1 0 3 100.00%
14_อุทัย 7 5 4 16 1 4 3 8 50.00%
15_มหาราช 12 5 1 18 10 5 1 16 88.89%
16_บ้านแพรก 4 0 3 7 4 0 3 7 100.00%
รวม 204 120 60 384 181 103 51 335 87.24 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก79
2กระดูกและข้อ57
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)51
4Palliative Care33
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)29
6วัณโรค25
7มะเร็ง17
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)15
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)14
10อื่นๆ10

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :11-08-2020 18:11:31