อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 111 66 59.46
อำเภอ02 48 15 31.25
อำเภอ03 30 23 76.67
อำเภอ04 25 4 16.00
อำเภอ05 18 10 55.56
อำเภอ06 29 21 72.41
อำเภอ07 39 27 69.23
อำเภอ08 27 18 66.67
อำเภอ09 18 15 83.33
อำเภอ10 34 24 70.59
อำเภอ11 24 5 20.83
อำเภอ12 46 18 39.13
อำเภอ13 9 8 88.89
อำเภอ14 35 24 68.57
อำเภอ15 21 14 66.67
อำเภอ16 6 5 83.33
รวม 520 297 57.12
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 63 40 8 111 40 22 4 66 59.46%
02_ท่าเรือ 30 7 11 48 6 4 5 15 31.25%
03_นครหลวง 22 8 0 30 18 5 0 23 76.67%
04_บางไทร 14 8 3 25 3 0 1 4 16.00%
05_บางบาล 11 5 2 18 6 3 1 10 55.56%
06_บางปะอิน 12 10 7 29 8 9 4 21 72.41%
07_บางปะหัน 34 3 2 39 22 3 2 27 69.23%
08_ผักไห่ 10 13 4 27 5 10 3 18 66.67%
09_ภาชี 10 4 4 18 10 3 2 15 83.33%
10_ลาดบัวหลวง 23 9 2 34 16 6 2 24 70.59%
11_วังน้อย 12 8 4 24 2 2 1 5 20.83%
12_เสนา 21 22 3 46 6 10 2 18 39.13%
13_บางซ้าย 4 3 2 9 4 2 2 8 88.89%
14_อุทัย 20 13 2 35 11 12 1 24 68.57%
15_มหาราช 10 7 4 21 8 4 2 14 66.67%
16_บ้านแพรก 2 3 1 6 2 3 0 5 83.33%
รวม 298 163 59 520 167 98 32 297 57.12 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก180
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)100
3กระดูกและข้อ51
4วัณโรค25
5มะเร็ง25
6Asthma22
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)16
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)15
9อื่นๆ13
10CAPD (ล้างไตฯ)12

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :20-10-2018 02:41:31