อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 112 94 83.93
อำเภอ02 48 46 95.83
อำเภอ03 30 30 100.00
อำเภอ04 25 20 80.00
อำเภอ05 18 17 94.44
อำเภอ06 29 28 96.55
อำเภอ07 36 36 100.00
อำเภอ08 28 28 100.00
อำเภอ09 17 17 100.00
อำเภอ10 33 33 100.00
อำเภอ11 23 18 78.26
อำเภอ12 45 44 97.78
อำเภอ13 9 9 100.00
อำเภอ14 34 30 88.24
อำเภอ15 21 19 90.48
อำเภอ16 6 6 100.00
รวม 514 475 92.41
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 64 40 8 112 55 33 6 94 83.93%
02_ท่าเรือ 31 7 10 48 29 7 10 46 95.83%
03_นครหลวง 22 8 0 30 22 8 0 30 100.00%
04_บางไทร 15 7 3 25 13 4 3 20 80.00%
05_บางบาล 11 5 2 18 10 5 2 17 94.44%
06_บางปะอิน 13 10 6 29 12 10 6 28 96.55%
07_บางปะหัน 31 3 2 36 31 3 2 36 100.00%
08_ผักไห่ 11 14 3 28 11 14 3 28 100.00%
09_ภาชี 12 2 3 17 12 2 3 17 100.00%
10_ลาดบัวหลวง 23 8 2 33 23 8 2 33 100.00%
11_วังน้อย 12 6 5 23 8 6 4 18 78.26%
12_เสนา 23 21 1 45 22 21 1 44 97.78%
13_บางซ้าย 4 3 2 9 4 3 2 9 100.00%
14_อุทัย 19 13 2 34 17 12 1 30 88.24%
15_มหาราช 10 7 4 21 9 7 3 19 90.48%
16_บ้านแพรก 2 3 1 6 2 3 1 6 100.00%
รวม 303 157 54 514 280 146 49 475 92.41 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก176
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)99
3กระดูกและข้อ51
4วัณโรค25
5มะเร็ง25
6Asthma22
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)16
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)15
9อื่นๆ13
10CAPD (ล้างไตฯ)12

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :23-05-2019 09:26:38