อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 81 49 60.49
อำเภอ02 63 30 47.62
อำเภอ03 30 20 66.67
อำเภอ04 37 8 21.62
อำเภอ05 21 11 52.38
อำเภอ06 31 12 38.71
อำเภอ07 40 34 85.00
อำเภอ08 20 18 90.00
อำเภอ09 21 20 95.24
อำเภอ10 32 24 75.00
อำเภอ11 25 7 28.00
อำเภอ12 58 34 58.62
อำเภอ13 10 10 100.00
อำเภอ14 39 25 64.10
อำเภอ15 17 9 52.94
อำเภอ16 3 3 100.00
รวม 528 314 59.47
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 34 38 9 81 20 24 5 49 60.49%
02_ท่าเรือ 30 18 15 63 12 8 10 30 47.62%
03_นครหลวง 23 7 0 30 14 6 0 20 66.67%
04_บางไทร 14 16 7 37 4 3 1 8 21.62%
05_บางบาล 9 10 2 21 4 6 1 11 52.38%
06_บางปะอิน 10 18 3 31 2 7 3 12 38.71%
07_บางปะหัน 26 9 5 40 23 6 5 34 85.00%
08_ผักไห่ 8 7 5 20 7 7 4 18 90.00%
09_ภาชี 13 4 4 21 12 4 4 20 95.24%
10_ลาดบัวหลวง 13 17 2 32 10 12 2 24 75.00%
11_วังน้อย 13 9 3 25 4 2 1 7 28.00%
12_เสนา 29 24 5 58 19 10 5 34 58.62%
13_บางซ้าย 5 3 2 10 5 3 2 10 100.00%
14_อุทัย 20 14 5 39 13 8 4 25 64.10%
15_มหาราช 7 8 2 17 3 6 0 9 52.94%
16_บ้านแพรก 0 0 3 3 0 0 3 3 100.00%
รวม 254 202 72 528 152 112 50 314 59.47 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก158
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)91
3กระดูกและข้อ66
4มะเร็ง29
5วัณโรค25
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)25
7Asthma23
8อื่นๆ22
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)17
10Palliative Care13

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :25-09-2018 07:41:51