อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 81 73 90.12
อำเภอ02 63 59 93.65
อำเภอ03 30 30 100.00
อำเภอ04 36 19 52.78
อำเภอ05 21 19 90.48
อำเภอ06 31 29 93.55
อำเภอ07 40 40 100.00
อำเภอ08 21 21 100.00
อำเภอ09 21 21 100.00
อำเภอ10 31 31 100.00
อำเภอ11 25 21 84.00
อำเภอ12 55 54 98.18
อำเภอ13 10 10 100.00
อำเภอ14 38 34 89.47
อำเภอ15 17 15 88.24
อำเภอ16 2 2 100.00
รวม 522 478 91.57
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 34 38 9 81 30 34 9 73 90.12%
02_ท่าเรือ 30 18 15 63 26 18 15 59 93.65%
03_นครหลวง 23 7 0 30 23 7 0 30 100.00%
04_บางไทร 13 16 7 36 8 7 4 19 52.78%
05_บางบาล 9 10 2 21 8 9 2 19 90.48%
06_บางปะอิน 10 18 3 31 10 16 3 29 93.55%
07_บางปะหัน 28 7 5 40 28 7 5 40 100.00%
08_ผักไห่ 9 8 4 21 9 8 4 21 100.00%
09_ภาชี 13 5 3 21 13 5 3 21 100.00%
10_ลาดบัวหลวง 13 16 2 31 13 16 2 31 100.00%
11_วังน้อย 14 10 1 25 11 9 1 21 84.00%
12_เสนา 27 24 4 55 26 24 4 54 98.18%
13_บางซ้าย 5 3 2 10 5 3 2 10 100.00%
14_อุทัย 21 12 5 38 17 12 5 34 89.47%
15_มหาราช 7 8 2 17 6 7 2 15 88.24%
16_บ้านแพรก 0 0 2 2 0 0 2 2 100.00%
รวม 256 200 66 522 233 182 63 478 91.57 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก153
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)91
3กระดูกและข้อ66
4มะเร็ง28
5วัณโรค25
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)25
7Asthma23
8อื่นๆ22
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)17
10Palliative Care13

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :25-04-2019 02:37:21