อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 81 73 90.12
อำเภอ02 63 49 77.78
อำเภอ03 30 30 100.00
อำเภอ04 36 19 52.78
อำเภอ05 21 15 71.43
อำเภอ06 31 29 93.55
อำเภอ07 40 40 100.00
อำเภอ08 21 19 90.48
อำเภอ09 21 21 100.00
อำเภอ10 32 31 96.88
อำเภอ11 25 21 84.00
อำเภอ12 57 49 85.96
อำเภอ13 10 10 100.00
อำเภอ14 38 34 89.47
อำเภอ15 17 15 88.24
อำเภอ16 2 2 100.00
รวม 525 457 87.05
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 34 38 9 81 30 34 9 73 90.12%
02_ท่าเรือ 30 18 15 63 19 18 12 49 77.78%
03_นครหลวง 23 7 0 30 23 7 0 30 100.00%
04_บางไทร 13 16 7 36 8 7 4 19 52.78%
05_บางบาล 9 10 2 21 6 8 1 15 71.43%
06_บางปะอิน 10 18 3 31 10 16 3 29 93.55%
07_บางปะหัน 28 7 5 40 28 7 5 40 100.00%
08_ผักไห่ 9 7 5 21 8 7 4 19 90.48%
09_ภาชี 13 5 3 21 13 5 3 21 100.00%
10_ลาดบัวหลวง 13 17 2 32 13 16 2 31 96.88%
11_วังน้อย 14 10 1 25 11 9 1 21 84.00%
12_เสนา 28 25 4 57 24 21 4 49 85.96%
13_บางซ้าย 5 3 2 10 5 3 2 10 100.00%
14_อุทัย 21 12 5 38 17 12 5 34 89.47%
15_มหาราช 7 8 2 17 6 7 2 15 88.24%
16_บ้านแพรก 0 0 2 2 0 0 2 2 100.00%
รวม 257 201 67 525 221 177 59 457 87.05 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก156
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)91
3กระดูกและข้อ66
4มะเร็ง28
5วัณโรค25
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)25
7Asthma23
8อื่นๆ22
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)17
10Palliative Care13

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :22-01-2019 19:30:03