อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 62 57 91.94
อำเภอ02 40 39 97.50
อำเภอ03 32 32 100.00
อำเภอ04 35 17 48.57
อำเภอ05 16 9 56.25
อำเภอ06 46 27 58.70
อำเภอ07 70 70 100.00
อำเภอ08 13 12 92.31
อำเภอ09 20 20 100.00
อำเภอ10 17 17 100.00
อำเภอ11 27 17 62.96
อำเภอ12 45 37 82.22
อำเภอ13 9 9 100.00
อำเภอ14 44 41 93.18
อำเภอ15 18 15 83.33
อำเภอ16 6 6 100.00
รวม 500 425 85.00
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 32 20 10 62 28 19 10 57 91.94%
02_ท่าเรือ 21 12 7 40 20 12 7 39 97.50%
03_นครหลวง 15 11 6 32 15 11 6 32 100.00%
04_บางไทร 15 10 10 35 8 4 5 17 48.57%
05_บางบาล 3 11 2 16 2 6 1 9 56.25%
06_บางปะอิน 20 17 9 46 11 10 6 27 58.70%
07_บางปะหัน 48 19 3 70 48 19 3 70 100.00%
08_ผักไห่ 7 4 2 13 6 4 2 12 92.31%
09_ภาชี 5 10 5 20 5 10 5 20 100.00%
10_ลาดบัวหลวง 10 7 0 17 10 7 0 17 100.00%
11_วังน้อย 6 10 11 27 3 7 7 17 62.96%
12_เสนา 25 17 3 45 18 16 3 37 82.22%
13_บางซ้าย 4 2 3 9 4 2 3 9 100.00%
14_อุทัย 26 13 5 44 24 12 5 41 93.18%
15_มหาราช 7 9 2 18 5 8 2 15 83.33%
16_บ้านแพรก 2 4 0 6 2 4 0 6 100.00%
รวม 246 176 78 500 209 151 65 425 85.00 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก149
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)88
3กระดูกและข้อ77
4มะเร็ง26
5วัณโรค24
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)23
7อื่นๆ22
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)19
9Palliative Care19
10ผู้สูงอายุ13

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :25-09-2018 07:11:13