อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 64 38 59.38
อำเภอ02 40 22 55.00
อำเภอ03 32 30 93.75
อำเภอ04 35 14 40.00
อำเภอ05 16 3 18.75
อำเภอ06 46 14 30.43
อำเภอ07 69 62 89.86
อำเภอ08 13 8 61.54
อำเภอ09 20 20 100.00
อำเภอ10 17 13 76.47
อำเภอ11 27 12 44.44
อำเภอ12 45 26 57.78
อำเภอ13 9 9 100.00
อำเภอ14 44 25 56.82
อำเภอ15 21 6 28.57
อำเภอ16 6 5 83.33
รวม 504 307 60.91
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 32 21 11 64 15 14 9 38 59.38%
02_ท่าเรือ 21 12 7 40 8 9 5 22 55.00%
03_นครหลวง 15 11 6 32 15 9 6 30 93.75%
04_บางไทร 14 11 10 35 6 4 4 14 40.00%
05_บางบาล 4 10 2 16 1 2 0 3 18.75%
06_บางปะอิน 20 16 10 46 8 2 4 14 30.43%
07_บางปะหัน 47 19 3 69 44 16 2 62 89.86%
08_ผักไห่ 7 3 3 13 4 2 2 8 61.54%
09_ภาชี 3 10 7 20 3 10 7 20 100.00%
10_ลาดบัวหลวง 10 7 0 17 10 3 0 13 76.47%
11_วังน้อย 6 10 11 27 3 4 5 12 44.44%
12_เสนา 25 16 4 45 10 12 4 26 57.78%
13_บางซ้าย 4 2 3 9 4 2 3 9 100.00%
14_อุทัย 26 13 5 44 11 11 3 25 56.82%
15_มหาราช 9 9 3 21 2 2 2 6 28.57%
16_บ้านแพรก 2 4 0 6 1 4 0 5 83.33%
รวม 245 174 85 504 145 106 56 307 60.91 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก151
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)88
3กระดูกและข้อ77
4มะเร็ง26
5วัณโรค25
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)23
7อื่นๆ22
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)19
9Palliative Care19
10ผู้สูงอายุ13

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :21-07-2018 15:27:45