อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 62 60 96.77
อำเภอ02 40 39 97.50
อำเภอ03 32 32 100.00
อำเภอ04 35 26 74.29
อำเภอ05 16 14 87.50
อำเภอ06 46 45 97.83
อำเภอ07 70 70 100.00
อำเภอ08 13 13 100.00
อำเภอ09 20 20 100.00
อำเภอ10 17 17 100.00
อำเภอ11 27 24 88.89
อำเภอ12 43 42 97.67
อำเภอ13 9 9 100.00
อำเภอ14 44 42 95.45
อำเภอ15 18 17 94.44
อำเภอ16 6 6 100.00
รวม 498 476 95.58
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 32 20 10 62 30 20 10 60 96.77%
02_ท่าเรือ 21 12 7 40 20 12 7 39 97.50%
03_นครหลวง 15 11 6 32 15 11 6 32 100.00%
04_บางไทร 15 10 10 35 10 7 9 26 74.29%
05_บางบาล 4 10 2 16 3 9 2 14 87.50%
06_บางปะอิน 24 14 8 46 24 13 8 45 97.83%
07_บางปะหัน 48 19 3 70 48 19 3 70 100.00%
08_ผักไห่ 7 4 2 13 7 4 2 13 100.00%
09_ภาชี 5 10 5 20 5 10 5 20 100.00%
10_ลาดบัวหลวง 10 7 0 17 10 7 0 17 100.00%
11_วังน้อย 6 11 10 27 6 9 9 24 88.89%
12_เสนา 23 19 1 43 22 19 1 42 97.67%
13_บางซ้าย 4 2 3 9 4 2 3 9 100.00%
14_อุทัย 26 13 5 44 24 13 5 42 95.45%
15_มหาราช 7 9 2 18 6 9 2 17 94.44%
16_บ้านแพรก 2 4 0 6 2 4 0 6 100.00%
รวม 249 175 74 498 236 168 72 476 95.58 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก147
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)88
3กระดูกและข้อ77
4มะเร็ง26
5วัณโรค24
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)23
7อื่นๆ22
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)19
9Palliative Care19
10ผู้สูงอายุ13

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :23-03-2019 06:33:13