อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 74 38 51.35
อำเภอ02 50 26 52.00
อำเภอ03 39 25 64.10
อำเภอ04 29 12 41.38
อำเภอ05 10 7 70.00
อำเภอ06 33 14 42.42
อำเภอ07 38 25 65.79
อำเภอ08 18 16 88.89
อำเภอ09 18 13 72.22
อำเภอ10 11 4 36.36
อำเภอ11 23 14 60.87
อำเภอ12 26 3 11.54
อำเภอ13 5 4 80.00
อำเภอ14 34 17 50.00
อำเภอ15 14 11 78.57
อำเภอ16 8 6 75.00
รวม 430 235 54.65
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 29 32 13 74 16 17 5 38 51.35%
02_ท่าเรือ 21 16 13 50 11 6 9 26 52.00%
03_นครหลวง 26 9 4 39 16 5 4 25 64.10%
04_บางไทร 12 5 12 29 5 2 5 12 41.38%
05_บางบาล 4 6 0 10 2 5 0 7 70.00%
06_บางปะอิน 23 5 5 33 8 2 4 14 42.42%
07_บางปะหัน 24 12 2 38 19 5 1 25 65.79%
08_ผักไห่ 11 5 2 18 9 5 2 16 88.89%
09_ภาชี 3 9 6 18 2 7 4 13 72.22%
10_ลาดบัวหลวง 2 6 3 11 1 3 0 4 36.36%
11_วังน้อย 10 5 8 23 6 3 5 14 60.87%
12_เสนา 21 3 2 26 3 0 0 3 11.54%
13_บางซ้าย 1 3 1 5 0 3 1 4 80.00%
14_อุทัย 22 9 3 34 9 5 3 17 50.00%
15_มหาราช 7 7 0 14 7 4 0 11 78.57%
16_บ้านแพรก 1 3 4 8 1 1 4 6 75.00%
รวม 217 135 78 430 115 73 47 235 54.65 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1หลอดเลือดสมอง(Stroke)95
2แม่และเด็ก78
3กระดูกและข้อ65
4มะเร็ง29
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)28
6อื่นๆ18
7Palliative Care16
8วัณโรค15
9ผู้สูงอายุ15
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)11

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :19-06-2018 11:55:22