อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 73 66 90.41
อำเภอ02 50 49 98.00
อำเภอ03 39 37 94.87
อำเภอ04 29 15 51.72
อำเภอ05 10 8 80.00
อำเภอ06 31 19 61.29
อำเภอ07 38 38 100.00
อำเภอ08 18 18 100.00
อำเภอ09 18 18 100.00
อำเภอ10 11 11 100.00
อำเภอ11 23 18 78.26
อำเภอ12 23 15 65.22
อำเภอ13 5 5 100.00
อำเภอ14 34 30 88.24
อำเภอ15 13 13 100.00
อำเภอ16 8 8 100.00
รวม 423 368 87.00
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 31 33 9 73 28 29 9 66 90.41%
02_ท่าเรือ 22 15 13 50 21 15 13 49 98.00%
03_นครหลวง 24 10 5 39 23 9 5 37 94.87%
04_บางไทร 12 5 12 29 6 4 5 15 51.72%
05_บางบาล 4 6 0 10 2 6 0 8 80.00%
06_บางปะอิน 22 5 4 31 12 3 4 19 61.29%
07_บางปะหัน 24 12 2 38 24 12 2 38 100.00%
08_ผักไห่ 11 5 2 18 11 5 2 18 100.00%
09_ภาชี 4 8 6 18 4 8 6 18 100.00%
10_ลาดบัวหลวง 2 6 3 11 2 6 3 11 100.00%
11_วังน้อย 10 5 8 23 7 5 6 18 78.26%
12_เสนา 19 2 2 23 11 2 2 15 65.22%
13_บางซ้าย 1 3 1 5 1 3 1 5 100.00%
14_อุทัย 22 9 3 34 18 9 3 30 88.24%
15_มหาราช 8 5 0 13 8 5 0 13 100.00%
16_บ้านแพรก 1 3 4 8 1 3 4 8 100.00%
รวม 217 132 74 423 179 124 65 368 87.00 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1หลอดเลือดสมอง(Stroke)92
2แม่และเด็ก77
3กระดูกและข้อ65
4มะเร็ง29
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)27
6อื่นๆ18
7Palliative Care16
8วัณโรค15
9ผู้สูงอายุ15
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)10

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :21-08-2018 03:41:20