อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 73 69 94.52
อำเภอ02 50 50 100.00
อำเภอ03 39 39 100.00
อำเภอ04 29 26 89.66
อำเภอ05 10 9 90.00
อำเภอ06 31 28 90.32
อำเภอ07 38 38 100.00
อำเภอ08 18 18 100.00
อำเภอ09 18 18 100.00
อำเภอ10 11 11 100.00
อำเภอ11 23 23 100.00
อำเภอ12 22 22 100.00
อำเภอ13 5 5 100.00
อำเภอ14 34 31 91.18
อำเภอ15 13 13 100.00
อำเภอ16 8 8 100.00
รวม 422 408 96.68
แยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCพระนครศรีอยุธยา ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองพระนครศรีอยุธยา 31 33 9 73 29 31 9 69 94.52%
02_ท่าเรือ 22 15 13 50 22 15 13 50 100.00%
03_นครหลวง 24 10 5 39 24 10 5 39 100.00%
04_บางไทร 12 5 12 29 11 5 10 26 89.66%
05_บางบาล 4 6 0 10 3 6 0 9 90.00%
06_บางปะอิน 22 5 4 31 20 4 4 28 90.32%
07_บางปะหัน 24 12 2 38 24 12 2 38 100.00%
08_ผักไห่ 11 5 2 18 11 5 2 18 100.00%
09_ภาชี 4 8 6 18 4 8 6 18 100.00%
10_ลาดบัวหลวง 2 6 3 11 2 6 3 11 100.00%
11_วังน้อย 9 6 8 23 9 6 8 23 100.00%
12_เสนา 18 3 1 22 18 3 1 22 100.00%
13_บางซ้าย 1 3 1 5 1 3 1 5 100.00%
14_อุทัย 22 9 3 34 19 9 3 31 91.18%
15_มหาราช 8 5 0 13 8 5 0 13 100.00%
16_บ้านแพรก 1 3 4 8 1 3 4 8 100.00%
รวม 215 134 73 422 206 131 71 408 96.68 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1หลอดเลือดสมอง(Stroke)91
2แม่และเด็ก77
3กระดูกและข้อ65
4มะเร็ง29
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)27
6อื่นๆ18
7Palliative Care16
8วัณโรค15
9ผู้สูงอายุ15
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)10

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :22-01-2019 18:40:25