ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCพระนครศรีอยุธยา

ระหว่าง พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 209 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 202 96.65 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 4 1.91 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 3 1.44 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 142 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 123 86.62 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 13 9.15 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 2 1.41 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 4 2.82 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 83 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 66 79.52 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 3 3.61 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 6 7.23 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 1.20 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 7 8.43 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :22-01-2019 18:40:18