ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCพระนครศรีอยุธยา

ระหว่าง พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 213 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 211 99.06 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 2 0.94 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 143 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 133 93.01 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 8 5.59 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 1 0.70 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 0.70 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 85 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 77 90.59 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 1 1.18 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 2 2.35 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 1.18 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 4 4.71 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :19-06-2018 11:54:56