ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCพระนครศรีอยุธยา

ระหว่าง พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 210 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 206 98.10 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 3 1.43 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 0.48 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 142 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 124 87.32 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 13 9.15 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 2 1.41 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 3 2.11 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 83 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 69 83.13 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 3 3.61 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 5 6.02 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 1.20 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 5 6.02 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :21-08-2018 03:41:24